Regulamin zakupów

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDLUX24.PL

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 § 1

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.goldlux24.pl („Serwis") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient"). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię, zegarki oraz usługi jubilerskie.

2. Serwis jest prowadzony przez:

Salony Jubilerskie GOLD LUX z siedzibą przy ulicy Franciszkańskiej 29 w Przemyślu (37-700). Działalność wpisana jest przez Prezydenta Miasta Przemyśla do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2523. Nasz numer NIP to 795-00-00-780.

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

6. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: telefon 786 961 266 lub 791 440 249 oraz e-mail tech@goldlux24.pl

 

§ 2

1. Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu (biżuteria, obrączki, zegarki) oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

2. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

3.. Wszelkie promocje obejmujące Serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami.

 

§ 3

1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do eSklepu.

2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób:

1) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 16.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

2) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia.

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

 

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez eSklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§ 5

1. eSklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną – zamowienia@goldlux24.pl - lub przy użyciu telefonu na numer eSklepu (786 961 266 lub 791 440 249) do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep zgodnie z ust. 3.

3. eSklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki, (Zgodnie z czasem podanym na karcie produktu)

2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji.

 

§ 6

1. eSklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

§ 7

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez eSklep lub podmiot działający na zlecenie eSklepu albo

b. przelewem na rachunek bankowy eSklepu o numerze: 86 2490 0005 0000 4600 0010 6839 albo

c. przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem).

d. przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym firmy GOLD LUX. (Adresy w zakładce kontakt)

e. Za pomocą płatności elektronicznej eCard.

f. Za pomocą płatności elektronicznej PayU.

2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

§ 8

1. Dostawy towarów zamówione w eSklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw.

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z eSklepem.

 

§ 9

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając eSklep oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument powinien złożyć oświadczenie o woli odstąpienia bez podawania przyczyny.

4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

 

§ 10

1. eSklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:

a. przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu albo

b. przekazanie reklamacji obsłudze eSklepu – Wystarczy wysłanie dowodu zakupu na adres sklepu i poinformowanie konsultanta o chęci złożenia reklamacji.

5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez eSklep.

6. eSklep zapewnia możliwość bezpłatnego odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez przewoźnika wskazanego przez eSklep pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia w eSklepie przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. eSklep nie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez eSklep, a jedynie informuje Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne - znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek - stawki przewoźnego.

 

§ 11

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Salony Jubilerskie GOLD LUX, z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Franciszkańskiej nr 29.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może Salony Jubilerskie GOLD LUX. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez Salony Jubilerskie GOLD LUX, a także na ich udostępnianie przez tę spółkę podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jej rzecz;

b) otrzymywania. informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w eSklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

c) otrzymywania zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

 

              § 12

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie eSklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.goldlux24.pl

2. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3.. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

§ 13

Regulamin Skupu Metali Szlachetnych

 1. Definicje:
 2. Portal – podmiot udostępniający zasoby https://goldlux24.pl na rzecz Konsumentów.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający – Użytkownik korzystający z funkcji Portalu, posiadający prawa własności do sprzedaży złota.
 5. Kupujący – Administrator Portalu skupujący metale szlachetne od Użytkowników.
 6. Metale szlachetne – przesłane Portalowi rzeczy ruchome wykonane ze złota, platyny, srebra lub palladu w celu ich sprzedaży.
 7. Złoto - przedmioty wykonane ze złota przesłane celem ich sprzedaży.
 8. Srebro - przedmioty wykonane ze srebra przesłane celem ich sprzedaży.
 9. Platyna - przedmioty wykonane z platyny przesłane celem ich sprzedaży.
 10. Pallad - przedmioty wykonane z palladu przesłane celem ich sprzedaży.
 11. Minimalna waga - minimalna łączna masa złota w przeliczeniu na próbę 585, minimalna łączna masa srebra w przeliczeniu na próbę 925, minimalna łączna masa platyny w przeliczeniu na próbę 999, minimalna łączna masa palladu w przeliczeniu na próbę 999 powyżej której koszt przesyłki metali szlachetnych do Portalu pokrywa Kupujący.
 12. Złom - przedmioty wykonane ze złota, srebra, platyny , palladu sprzedawane Portalowi.

 

II. Zasady dokonywania skupu złomu metali szlachetnych:

 1. Sprzedający oświadcza że :
 2. ukończył 18 lat,
 3. przesłany metal szlachetny będący przedmiotem skupu został nabyty legalnie,
 4. stanowi własność Sprzedającego i nie jest objęty wspólnotą majątkową małżeńską,
 5. nie jest on objęty zajęciem ani zastawem,
 6. nie jest przedmiotem żadnych roszczeń osób trzecich,
 7. Sprzedający ma prawo swobodnie nim rozporządzać.
 8. został poinformowany, że przy wycenie przedmiotów przesłanych do sprzedaży uwzględnia się jedynie wartość metalu szlachetnego, z którego są one wykonane,
 9. został poinformowany, że wszelkie kamienie, oczka i inne ozdobniki przesłane do sprzedaży razem ze złomem metali szlachetnych Portal uznaje za bezwartościowe i nie mają one wpływu na cenę sprzedawanych przedmiotów.
 10. Proces zamawiania przez stronę internetową Portalu składa się z następujących kroków:
 11. kontakt mailowy lub telefoniczny Portalu ze Sprzedającym w celu indywidualnego ustalenia warunków dokonania skupu.
 12. sprzedający przygotowuje przesyłkę zgodnie z instrukcją i telefonicznie ustala termin odbioru przesyłki przez kuriera.
 13. po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdza jej zawartość , dokonuje wyceny przesłanych przedmiotów i telefonicznie lub mailowo informuje Sprzedającego o wynikach wyceny.
 14. Jeżeli Sprzedający zaakceptuje informacje o wycenie, Kupujący w dniu oszacowania przesyłki dokona zapłaty na rzecz sprzedającego za zakupione przedmioty przelewając gotówkę na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub dokona płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sprzedającego.
 15. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w chwili wyrażenia zgody przez Sprzedającego na cenę wynikającą z oszacowania złomu w siedzibie Kupującego.
 16. Jeżeli Sprzedający nie zgodzi się z wyceną Kupującego dot. przesłanego złomu, Portal niezwłocznie odsyła złom na adres wskazany przez Sprzedającego NA KOSZT SPRZEDAJĄCEGO.
 17. Kupujący nie będzie zawierał transakcji ze Sprzedającym w przypadku gdy ten sam Sprzedający w okresie trzech miesięcy złoży dwa razy formularz zgłoszeniowy i dwukrotnie zrezygnuje z transakcji bez względu na podawane przyczyny rezygnacji.

 

III.  Dostawa:

 1. Sprzedający dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
 2. Przedsiębiorstwo Kurierskie;
 3. Poczta Polska;
 4. Dostarcza metale szlachetne osobiście na adres ul. Kazimierza Wielkiego 20, Przemyśl 37-700
 5. Przed wysłaniem sprzedawanych przedmiotów Sprzedający powinien usunąć z nich wszelkie kamienie, oczka i inne ozdobniki. Nieusunięte oczka , kamienie i ozdobniki niszczone są w trakcie wyceny przesłanych przedmiotów i nie są zwracane Sprzedającemu.
 6. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący jeżeli ilość sprzedawanego metalu szlachetnego przekracza :
 7. dla złota - 50 gramów w przeliczeniu na próbę 585
 8. dla srebra - 1000 gramów w przeliczeniu na próbę 999
 9. dla platyny – 50 gramów w przeliczeniu na próbę 999
 10. dla palladu – 50 gramów w przeliczeniu na próbę 999.
 11. Metale szlachetne przesyłane są na adres Portalu po indywidualnym ustaleniu warunków skupu.
 12. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Kupującego w terminie po indywidualnym ustaleniu.
 13. Kupujący sprawdza zawartość przesyłki przy kurierze przed jej odbiorem. W przypadku wykrycia wad zawartości przesyłki (zawartość przesyłki inna niż deklarowana w formularzu lub w trakcie rozmowy telefonicznej)bądź wykrycia naruszenia opakowania przesyłki Kupujący ma prawo odmówić jaj przyjęcia i skierować przesyłkę do zwrotu do Nadawcy.
 14. Opakowanie przesyłki , której wartość przekracza 100 zł musi być wykonane z nieprzezroczystego materiału , powinno uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów oraz powinno umożliwić umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek czy etykiet samoprzylepnych , taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej.

IV. Sposoby płatności.

 1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

a)      Przelewem bankowym;

b)      Gotówką płatne po dostarczeniu metalu szlachetnego osobiście.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl